รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

"เยาวชนคเก่ง" รุ่นที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2562 โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯกรมสมเด็จพระเทพฯ

ประเภทรางวัล

เหรียญและเกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายธนายุทธ อุ่นเมือง

ได้รับเมื่อวันที่

2 เมษายน พ.ศ. 2562

จัดโดย

โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม